لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرا به حال دگردیسی ام رها سازید


مرا به حال دگردیسی‌ام رها سازید

که در شگفت‌ترین لحظه‌های تغییرم

 

محمد سلمانی