لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چشم جادو غمزه ترسا خال هندو رخ فرنگ


چشم جادو، غمزه ترسا، خال هندو، رخ فرنگ

در میان خطه‌ی کفار می‌گویم حدیث

 

قصاب کاشانیخال کنج لب به قصد مرغ دل گیراتر است


خال کنج لب به قصد مرغ دلگیراتر است

دانه را صیاد ما بر دام استادانه ریخت

 

قصاب کاشانیز رخسار و قد و چشم تو هر کس می برد بخشی


ز رخسار و قد و چشم تو هر کس می‌برد بخشی

گلستان رنگ و سرو اندام و آهو خوش‌نگاهی را

 

قصاب کاشانیمی کند سنگین دلان را حرص روزی بی قرار


می‌کند سنگین‌دلان را حرص روزی بی‌قرار

آسیا را جستجوی رزق سرگردان کند

 

قصاب کاشانیحرف بسیار است اما رخصت گفتار نیست


حرف بسیار است اما رخصت گفتار نیست

بر سر چندین هزار اسرار، سرپوشیم ما

 

قصاب کاشانیدنیا و آخرت به نگاهی فروختیم


دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم

سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی

 

قصاب کاشانی