لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می فرستم بر او قاصد و می گوید رشک


می‌فرستم بر ِ او قاصد و می‌گوید رشک

سببی ساز خدایا که به منزل نرسد

 

قربی دماوندی