لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل دادن و سخن نشنیدن گناه من


دل دادن و سخن نشنیدن گناه من

دل بردن و نگاه نکردن گناه نیست ؟

 

قدسی مشهدیروز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه ای


روز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه‌ای

من نیز حاضر می‌شوم، تصویر جانان در بغل

 

قدسی مشهدیاول شدم شکفته ز ارسال نامه اش


اول شدم شکفته ز ارسال نامه‌اش

آخر ز شرمساری مضمون گریستم

 

قدسی مشهدیسبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه


سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه

معصیت را خنده می‌آید از استغفار ما

 

قدسی مشهدی