لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ایوب نیستیم که از صبر دم زنیم


ایوب نیستیم که از صبر دم زنیم

هرگز دل شکسته‌ی عاشق صبور نیست

 

قدرتی یزدی