لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گوش را هوش شنیدن نبود کاش دلم


گوش را هوش شنیدن نبود، کاش دلم

از لبت شهد سخن را به مکیدن گیرد

 

قاسم مشهدی