لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا شرم هست پرده بیگانگی به جاست


تا شرم هست پرده‌ی بیگانگی به جاست

ما را شراب با تو مگر آشنا کند

 

فیاض لاهیجیگر صلح نخواهی به من از جنگ چه مانع


گر صلح نخواهی به من از جنگ چه مانع ؟

برخیز که ما تیغ نهادیم و سپر هم

 

فیاض لاهیجیبه کوی عشق رخسارم گواه است


به کوی عشق رخسارم گواه است

که اینجا خاک را زر می‌توان کرد

 

فیاض لاهیجیکثرت غم در دلم بر یاد او جا تنگ کرد


کثرت غم در دلم، بر یاد او جا تنگ کرد

کار بر خود تنگ کرد آن کو دل ما تنگ کرد

 

فیاض لاهیجیمی فزاید عشق من هر دم چو حسن کاملت


می‌فزاید عشق من، هر دم چو حسن کاملت

کم شود صبر از دلم، هر روز چون رحم از دلت

 

فیاض لاهیجیغمت به سینه مرا جای مدعا نگذاشت


غمت به سینه مرا جای مدعا نگذاشت

به حسرت دگرم حسرت تو وا نگذاشت

 

فیاض لاهیجیرخصت نظاره ارزان گشت پنداری که باز


رخصت نظاره ارزان گشت، پنداری که باز

چشم مست او به فکر قتل عام افتاده است

 

فیاض لاهیجیرمیدن های عاشق در حقیقت دام معشوق است


رمیدن‌های عاشق در حقیقت دام معشوق است

به وحشت الفت دیگر بود جادو نگاهان را

 

فیاض لاهیجیدشمنی های دو عالم با من از بیداد اوست


دشمنی‌های دو عالم با من از بیداد اوست

گر چه صد شمشیر بر سر می‌خورم، قاتل یکی است

 

فیاض لاهیجیکثرت غم در دلم بر یاد او جا تنگ کرد


کثرت غم بر دلم، بر یاد او جا تنگ کرد

کار بر خود تنگ کرد، آن کو دل ما تنگ کرد

 

فیاض لاهیجیبرداشت یار پرده و شد گفتگو تمام


برداشت یار پرده و شد گفتگو تمام

مطلب چو کشف شد، چه دلیل و کدام بحث ؟

 

فیاض لاهیجیمی فزاید عشق من هر دم چو حسن کاملت


می‌فزاید عشق من، هر دم چو حسن کاملت

کم شود صبر از دلم، هر روز چون رحم از دلت

 

فیاض لاهیجیمحو دیداریم واعظ از سر ما دور شو


محو دیداریم، واعظ از سر ما دور شو !

ذوق امروز از دل ما بیم فردا برده است

 

فیاض لاهیجیبی غمی ها کشتی ام را خوش به ساحل رانده بود


بی‌غمی‌ها کشتی‌ام را خوش به ساحل رانده بود

گریه را نازم که بازم سر به دریا داده است

 

فیاض لاهیجی