لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست


جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست

بعد از این تیغ بینداز و نمکدان بردار

 

فطرت مشهدیهیچ کس آگه ز شرح اشتیاق ما نشد


هیچ کس آگه ز شرح اشتیاق ما نشد

نامه‌ی ما چون زبان لال هرگز وا نشد

 

فطرت مشهدی