لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خار ترم که تازه ز باغم زدوده اند


خار ترم که تازه ز باغم زدوده‌اند

محروم بوستانم و مردود آتشم

 

فصیحی هرویقامتی دیده ام امروز که بی منت فکر


قامتی دیده‌ام امروز که بی منت فکر

هر چه آید به زبانم همه موزون گردد

 

فصیحی هروی