لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ذره از بالاروی خورشید تابان کی شود ؟


ذره از بالاروی خورشید تابان کی شود ؟

مور اگر بر تخت بنشیند، سلیمان کی شود ؟

 

فرج شوشتری