لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کس ندیدم که دل آزارد و آزرده شود


کس ندیدم که دل آزارد و آزرده شود

غیر خوی تو که می‌رنجد و می‌رنجاند

 

غضنفر کرجارییارانه با رقیب بسی گفتگو کنم


یارانه با رقیب بسی گفتگو کنم

تا در میان تفحص احوال او کنم

 

غضنفر کرجاری