لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دم آخر است بنشین که رخ تو سیر بینم


دم آخر است بنشین که رخ تو سیر بینم

که امید صد تماشا به همین نگاه دارم

 

عهدی ساوجی