لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گویند که یار دگری جوی و ندانند


گویند که یار دگری جوی و ندانند

بایست که قلب دگری داشته باشم

 

عماد خراسانیبر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار


بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست

 

عماد خراسانی