لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به خود میلرزم از جرم و امید رحمتش دارم


به خود می‌لرزم از جرم و امید رحمتش دارم

به دست رعشه‌دار آورده‌ام جام لبالب را

 

عالی شیرازیترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب


ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب

دیده‌ام تقویم را امشب قمر در عقرب است

 

عالی شیرازی