لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نومیدم از وفای تو اکنون به غایتی


نومیدم از وفای تو اکنون به غایتی

کز بی وفایی تو ندارم شکایتی

 

طوفی تبریزی