لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

درمان دل ما نشود جز به تبسم


درمان دل ما نشود جز به تبسم

عشاق تو بیمار همین طرز علاج‌اند

 

صیدی تهرانیبه حیرتم که چه سان می خورد به دل تیرت


به حیرتم که چه سان می‌خورد به دل تیرت

تو را که هیچ نظر نیست بر نشانه‌ی خویش

 

صیدی تهرانیبه آفتاب از آن رو شباهتی دارد


به آفتاب از آن رو شباهتی دارد

که دیده را به رخش طاقت تماشا نیست

 

صیدی تهرانیز پرسشت دلم از کار رفت و می ترسم


ز پرسشت دلم از کار رفت و می‌ترسم

که بر غرور حمل کنی بی‌زبانی را

 

صیدی تهرانی