لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ندانم چون فرستم قاصدی سوی تو میدانم


ندانم چون فرستم قاصدی سوی تو؟ می‌دانم

که هر کس پیشت آید سوی من دیگر نمی‌آید

 

صوفی خراسانی