لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سخنی دارم و ترسم که گرت پیش آیم


سخنی دارم و ترسم که گرت پیش آیم

آن قدر ذوق دهد رو که فراموش کنم

 

صرفی ساوجیچو به غیرتم ازین هم که مرا حبیب باشی


چو به غیرتم ازین هم که مرا حبیب باشی

ز کجاست تاب آنم که تو با رقیب باشی ؟

 

صرفی ساوجی