لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

همه شب در این خیالم که رسم به وصل روزی


همه شب در این خیالم که رسم به وصل روزی

همه روز در امیدم که شبی به خوابم آیی

 

صالحی خراسانیز حیرت است به روی تو چشم عاشق باز


ز حیرت است به روی تو چشم عاشق باز

و گر نه تاب نگاه تو از کجا آورد ؟

 

صالحی خراسانی