لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرد مصاف در همه جا یافت میشود


مرد مصاف در همه جا یافت می‌شود

در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده‌ام

 

صائب تبریزیدر آن گلشن که عمر باغبان از گل بود کمتر


در آن گلشن که عمر باغبان از گل بود کمتر

زهی غافل که ریزد بر زمین رنگ اقامت را

 

صائب تبریزیاز باغ رفتنم نه ز بی مهری گل است


از باغ رفتنم نه ز بی‌مهری گل است

چندان دماغ نیست که با گل به سر کنم

 

صائب تبریزیهر چند نیست درد دل ما نوشتنی


هر چند نیست درد دل ما نوشتنی

از اشک خود دو سطر به ایما نوشته‌ایم

 

صائب تبریزیلاف کرم نتیجه ی پستی همت است


لاف کرم نتیجه‌ی پستی همت است

از دست کوته است که باشد زبان بلند

 

صائب تبریزیاز گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است


از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است

ور نه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند

 

صائب تبریزیندهد فرصت گفتار به محتاج کریم


ندهد فرصت گفتار به محتاج، کریم

گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است

 

صائب تبریزیاز تلخی سوال گروهی که واقفند


از تلخی سوال گروهی که واقفند

فرصت به لب گشودن سائل نمی‌دهند

 

صائب تبریزی