لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ترسم به یک تغافل بی جا خورد شکست


ترسم به یک تغافل بی جا خورد شکست

پاس دلم بدار که بسیار نازک است

 

شوکت بخارایی