لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دیدی از دورم و دانسته تغافل کردی


دیدی از دورم و دانسته تغافل کردی

خوب کردی که تو را خوب تماشا کردم

 

شوکتی اصفهانی