لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

با رقیبان سخن از کشتن من می گوید


با رقیبان سخن از کشتن من می‌گوید

کشتن آن است که با غیر سخن می‌گوید

 

شوقی