لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه


چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

 

شهریارمن اختیار نکردم پس از تو یار دگر


من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

 

شهریارامشب ای ماه به درد دل من تسکینی


امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

 

شهریار