لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این جور دیگر است که آزار عاشقان


این جور دیگر است که آزار عاشقان

چندان نمی‌کنی که به بیداد خو کنند

 

شفایی اصفهانینمیدانند خوبان صید چون من دیر تسخیری


نمی‌دانند خوبان صید چون من دیرتسخیری

تو می‌دانی ولی عاشق‌نگهداری نمی‌دانی

 

شفایی اصفهانیپرستاری ندارم بر سر بالین بیماری


پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری

مگر آهم از این پهلو به آن پهلو بگرداند

 

شفایی اصفهانیگیرم که ساختم ز تو اغیار را جدا


گیرم که ساختم ز تو اغیار را جدا

با سایه‌ای که در پی‌ات افتاده چون کنم ؟

 

شفایی اصفهانیزاهد غرور طاعت و ما خجلت گناه


زاهد، غرور طاعت و ما خجلت گناه

آورده‌ایم، تا تو پسندی کدام را…

 

شفایی اصفهانیبه حشرم وعده ی دیدار اگر دادی نمی رنجم


به حشرم وعده‌ی دیدار اگر دادی نمی‌رنجم

وصال چون تویی را صبر این مقدار می‌باید

 

شفایی اصفهانیآن عشق که در پرده بماند به چه ارزد ؟


آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد ؟

عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ

 

شفایی اصفهانی