لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نمردنم ز فراقت ز سخت جانی نیست


نمردنم ز فراقت ز سخت جانی نیست

امید وصل در این ماجرا گلو گیر است

 

شریف کاشی