لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت


شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت

به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت

 

شاپور تهرانیگر مهر تو بیرون رود از سینه ی مردم


گر مهر تو بیرون رود از سینه‌ی مردم

در شهر کسی را به کسی کینه نماند

 

شاپور تهرانی