لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب


غم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب

کدام قصه بگویم که درد بسیار است

 

شانی تکلوتا زنده ایم مرحمتی کن به حال ما


تا زنده‌ایم مرحمتی کن به حال ما

دنبال مرده آه کشیدن چه فایده ؟

 

شانی تکلو