لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خموش و گوشه نشینم مگر نگاه تو‌ام


خموش و گوشه‌نشینم، مگر نگاه تو‌ام

لطیف و دورگریزی، مگر خیال منی

 

سیمین بهبهانیتکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب


تکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب

اعتبار از پایه‌ی بی اعتباری داشتم

 

سیمین بهبهانی