لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نگشوده چشم بر رخ او دل ز من ربود


نگشوده چشم بر رخ او، دل ز من ربود

نگذاشت اینقدر که در خانه وا کنم

 

سنجر کاشانی