لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ببین چه بر سر یعقوب آمد از یوسف


ببین چه بر سر یعقوب آمد از یوسف

وفا مجوی ز معشوق اگر چه فرزند است

 

سلیم تهرانیچو خاک اگر چه ندارد وجود من قدری


چو خاک اگر چه ندارد وجود من قدری

برای کوری دشمن نگاه دار مرا

 

سلیم تهرانیبس که از سرگشتگی ها رفته ام در خود فرو


بس که از سرگشتگی‌ها رفته‌ام در خود فرو

مانده چون گرداب از اعضایم گریبانی و بس

 

سلیم تهرانیبرای سوختن من چو شعله تند مشو


برای سوختن من چو شعله تند مشو

اگر چه خار و خسم، یادگاری چمنم

 

سلیم تهرانیغیر من کز کمر نازک او بیتابم


غیر من کز کمر نازک او بی‌تابم

نشنیدم که برد دل ز کسی موی سپید

 

سلیم تهرانیپایم ز کوی او چه عجب گر بریده شد


پایم ز کوی او چه عجب گر بریده شد

تا کی به روی شیشه‌ی دل‌ها توان گذشت

 

سلیم تهرانینشست یار چو پیشت نماز چیست سلیم


نشست یار چو پیشت، نماز چیست سلیم ؟

نماز خویش قضا کن که آفتاب نشست

 

سلیم تهرانیبه صورت تو بتی کمتر آفریده خدا


به صورت تو بتی کمتر آفریده خدا

تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدا

 

سلیم تهرانینمیداند حساب غم سلامت پیشه پندارد


نمی‌داند حساب غم، سلامت پیشه پندارد

که مجنون می‌شمارد بی‌سبب ریگ بیابان را

 

سلیم تهرانیبرهنه ایم که ننگ است اهل همت را


برهنه‌ایم، که ننگ است اهل همت را

که دست خود به سوی آستین دراز کنند

 

سلیم تهرانیچشم خویشان را حسد از بس به دولت شور کرد


چشم خویشان را حسد از بس به دولت شور کرد

شد چو یوسف پادشاه، اول پدر را کور کرد

 

سلیم تهرانینتیجه ای که دهد راستی تهیدستی است


نتیجه‌ای که دهد راستی، تهیدستی است

الف همیشه برای همین ندارد هیچ

 

سلیم تهرانیز رازداری ما جمع دار خاطر را


ز رازداری ما، جمع دار خاطر را

ز گوش تا به لب ما هزار فرسنگ است

 

سلیم تهرانینیست غیر از نرم گفتاری درشتی را علاج


نیست غیر از نرم گفتاری درشتی را علاج

کوه را ز آهسته گویی از جواب انداختیم

 

سلیم تهرانیاز ما به سان کوه سوالی که می کنی


از ما به سان کوه سؤالی که می‌کنی

خاموش باش و گفته‌ی خود را جواب گیر

 

سلیم تهرانی