لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گرم آغوش توام دار السلامت را مبند


گرم آغوش توام، دار السلامت را مبند

مست چشمان توام، دار الشفایم را مگیر

 

سعید بیابانکیبر سیل اشک خانه بنا کرده ام ولی


بر سیل اشک خانه بنا کرده‌ام ولی

این بیت سست را نفروشم به عالمی

 

سعید بیابانکیکنون که آخر پیری نمانده دندانی


کنون که آخر پیری نمانده دندانی

غزال خوش خط و خالی شکار کرده دلم

 

سعید بیابانکی