لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جواب تلخ چه داری ؟ بگوی و باک مدار


جواب تلخ چه داری ؟ بگوی و باک مدار

که شهد محض بود چون تو بر دهان آری

 

سعدیعاشق گریختن نتواند که دست شوق


عاشق گریختن نتواند که دست شوق

هر جا که می‌رود متعلق به دامن است

 

سعدیبرو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان


برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان

بگذار تا ببینم که که می‌زند به تیرم

 

سعدیآن را که بصارت نبود یوسف صدیق


آن را که بصارت نبود، یوسف صدیق

جایی بفروشد که خریدار نباشد

 

سعدیمن نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم


من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم

هوش من دانی که برده است؟ آن که صورت می‌نگارد

 

سعدیچه ذوق از ذکر پیدا آید آن را


چه ذوق از ذکر پیدا آید آن را

که پنهان شوق مذکوری ندارد

 

سعدیگوهر قیمتی از کام نهنگان آرند


گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند

آن که او را غم جان است به دریا نرود

 

سعدیبازآ که در فراق تو چشم امیدوار


بازآ که در فراق تو چشم امیدوار

چون گوش روزه‌دار بر الله اکبر است

 

سعدیهر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است


هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است

ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر

 

سعدیسخن ها دارم از دست تو بر دل


سخن‌ها دارم از دست تو بر دل

ولیکن در حضورت بی‌زبانم

 

سعدیهر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

 

سعدیبه مقتضای زمان اقتصار کن سعدی


به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی

که آن چه غایت جهد تو بود کوشیدی

 

سعدینفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی


نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی

بعد از هزار سال که خاکش سبو بود

 

سعدی