لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست


دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست

بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست

 

سعدیشنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان


شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان

تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

 

سعدیدیگران چون بروند از نظر از دل بروند


دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

 

سعدیدیگر نرود به هیچ مطلوب


دیگر نرود به هیچ مطلوب

خاطر که گرفت با تو پیوند

 

سعدیگویند رفیقانم در عشق چه سر داری


گویند رفیقانم در عشق چه سر داری ؟

گویم که سری دارم درباخته در پایی

 

سعدیگر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی


گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی

حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت

 

سعدیبی ما تو به سر بری همه عمر


بی ما تو به سر بری همه عمر

من بی تو گمان مبر که یک دم

 

سعدیدو عالم را به یک بار از دل تنگ


دو عالم را به یک بار از دل تنگ

برون کردیم تا جای تو باشد

 

سعدیتا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار


تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار

دست او بر گردنم یا خون من بر گردنش

 

سعدیچو گل لطیف ولیکن به دست اوباشی


چو گل لطیف، ولیکن حریف اوباشی

چو زر عزیز، ولیکن به دست اغیاری

 

سعدیدر این روش که تویی بر هزار چون سعدی


در این روش که تویی بر هزار چون سعدی

جفا و جور توانی ولی مکن یارا

 

سعدیبه خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی


به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی

مرا از آن چه که پروانه خویشتن بکشد

 

سعدیدل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست


دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا ندانند حریفان که تو منظور منی

 

سعدیای در دل ریش من مهرت چو روان در تن


ای در دل ریش من، مهرت چو روان در تن

آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی

 

سعدیهمراه من مباش که غیرت برند خلق


همراه من مباش که غیرت برند خلق

در دست مفلسی چو ببینند گوهری

 

سعدی