لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در جوانی نتوان از می و معشوق گذشت


در جوانی نتوان از می و معشوق گذشت

قد خم گشته بر این آب مگر پل بندد

 

سالک قزوینی