لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سفر نکرده ز کویش دو گام برگشتم


سفرنکرده ز کویش دو گام، برگشتم

کنون ز شرمِ وداع از وصال محرومم

 

سالم تبریزی