لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در بزم از آن به پهلوی خود جا دهد مرا


در بزم از آن به پهلوی خود جا دهد مرا

تا راست سوی او نتوانم نگاه کرد

 

روغنی استرآبادی