لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نداد بوسه و این با که میتوان گفتن


نداد بوسه و این با که می‌توان گفتن؟

که تلخکامی ما ز آن دهان شیرین است

 

رهی معیریز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را


ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را

شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟

 

رهی معیریتار و پود هستی ام بر باد رفت اما نرفت


تار و پود هستی‌ام بر باد رفت، اما نرفت

عاشقی‌ها از دلم، دیوانگی‌ها از سرم

 

رهی معیریچنان ز خاطر اهل جهان فراموشیم


چنان ز خاطر اهل جهان فراموشیم

که سیل نیز نگیرد سراغ خانه‌ی ما

 

رهی معیرینبود گوهر یک دانه ای در این دریا


نبود گوهر یک‌دانه‌ای در این دریا

و گر نه چون صدف آغوش می‌گشودم من

 

رهی معیریبه باغبانی بی حاصلم بخند ای برق


به باغبانی بی حاصلم بخند ای برق !

که لاله کاشتم و خار و خس درودم من

 

رهی معیریامشب رهی از میکده بیرون ننهم پای


امشب رهی از میکده بیرون ننهم پای

آزرده‌ی دردم، دو سه پیمانه بسم نیست

 

رهی معیریمن که بیدارم از جدایی توست


من که بیدارم از جدایی توست

تو چرایی به نیمه شب بیدار ؟

 

رهی معیری