لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتی که چیست بی لب من پیشه ی لبت


گفتی که چیست بی لب من پیشه‌ی لبت ؟

خون می‌خورد ز حسرت آن لب، چه می‌کند ؟!

 

رفیع مشهدیگر چه من مشتی خسم سویم به چشم کم مبین


گر چه من مشتی خسم، سویم به چشم کم مبین

کز برای سوختن جمعی خریدار من‌اند

 

رفیع مشهدیدنبال دل بلهوسان می رود آن شوخ


دنبال دل بلهوسان می‌رود آن شوخ

دانسته که رفتن ز پی مرده ثواب است

 

رفیع مشهدیزود تسلیم شو ای خسته گرانجانی چیست


زود تسلیم شو ای خسته، گرانجانی چیست ؟

گر نیامد به عیادت، به عزا می‌آید

 

رفیع مشهدیمن یک شب از تو دور شدم سوختم ز غم


من یک شب از تو دور شدم سوختم ز غم

خورشید از فراق تو هر شب چه می‌کند ؟

 

رفیع مشهدیمانع ز اختلاط دو زلف تو روی توست


مانع ز اختلاط دو زلف تو روی توست

تا روز هست، شب نتواند به شب رسید

 

رفیع مشهدیدهان تنگ تو را در نظر از آن دارم


دهان تنگ تو را در نظر از آن دارم

که از جهان، دل عاشق به هیچ خرسند است

 

رفیع مشهدیدارد بت من با همه کس گوشه ی چشمی


دارد بت من با همه کس گوشه‌ی چشمی

چون شمع که مخصوص کسی نیست نگاهش

 

رفیع مشهدیبهره ای زان دهان تنگم نیست


بهره‌ای زان دهان تنگم نیست

غنچه را بو نمی‌توان کردن

 

رفیع مشهدیما قوت پرواز نداریم و گر نه


ما قوت پرواز نداریم و گر نه

عمری است که صیاد شکسته است قفس را

 

رفیع مشهدینه تو را سر شنیدن نه مرا مجال گفتن


نه تو را سر شنیدن، نه مرا مجال گفتن

به شمار چون در آرم غم بی شمار خود را ؟

 

رفیع مشهدی