لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز بیم آن که ناگه با رقیبی در سخن باشد


ز بیم آن که ناگه با رقیبی در سخن باشد

چو می‌آیم ز کویش بر قفای خود نمی‌بینم

 

رضایی کاشینیاز عاشقان معشوق را بر ناز میدارد


نیاز عاشقان، معشوق را بر ناز می‌دارد

تو سر تا پا وفا بودی، تو را من بی‌وفا کردم

 

رضایی کاشیاز بس که وعده میدهی و میکنی خلاف


از بس که وعده می‌دهی و می‌کنی خلاف

امروز در وصالم و باور نمی‌کنم

 

رضایی کاشی