لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از آن به وعده وصلم امیدوار کند


از آن به وعده‌ی وصلم امیدوار کند

که هجرش آن چه نکرده است، انتظار کند

 

رضایی رازی