لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دامن قاتل به دست آمد دم بسمل مرا


دامن قاتل به دست آمد دم بسمل مرا

دعوی خون بیش از این کی باشد از قاتل مرا

 

رشحه