لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در وطن هر که کند میل ترقی بیجاست


در وطن هر که کند میل ترقی بی‌جاست

قطره در ابر محال است که گوهر گردد

 

راقم مشهدی