لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ساقی بده آن باده که از هوش خود افتم


ساقی بده آن باده که از هوش خود افتم

من بار خودم، یک نفس از دوش خود افتم

 

خصمی