لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نقاش چون شمایل آن ماه می کشد


نقاش چون شمایل آن ماه می‌کشد

نوبت به زلف او چو رسد آه می‌کشد

 

خالص اصفهانی