لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گمان مبر که به کنجی خزیده ام از بیم


گمان مبر که به کنجی خزیده‌ام از بیم

نشسته‌ام به کمینِ کمین نشسته‌ی خویش

 

حسین بیگی نیابه شیخ شهر شبیهم پس از گناه نهان


به شیخ شهر شبیهم پس از گناه نهان

به چشم غیر سرافراز و سرشکسته‌ی خویش

 

حسین بیگی نیا