لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به خانه اش روم و این کنم بهانه خویش


به خانه‌اش روم و این کنم بهانه‌ی خویش

که مست بودم و کردم خیال خانه‌ی خویش

 

حسابی نطنزیخونم به خاک ریز و مشو همدم رقیب


خونم به خاک ریز و مشو همدم رقیب

تقریب وصل غیر مساز امتحان من

 

حسابی نطنزی