لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نفرین دگر درخور این جور ندارم


نفرین دگر درخور این جور ندارم

عاشق نشود هر که مرا از تو جدا کرد

 

حزین لاهیجیچنین که مینگرم خون عالمی است هدر


چنین که می‌نگرم خون عالمی است هدر

رواج جور تو بازار خون بها شکند

 

حزین لاهیجیلب مخمور مرا جرعه نبندد ساقی


لب مخمور مرا جرعه نبندد ساقی

چون رسد دور به من، میکده بردار بیار

 

حزین لاهیجیاز صبر میزند دل مغرور لافها


از صبر می‌زند دل مغرور لاف‌ها

خواهم که خویش را به فراق امتحان کنم

 

حزین لاهیجینه جان را وصل دلخواهی نه دل را قوت آهی


نه جان را وصل دلخواهی، نه دل را قوت آهی

من حسرت‌نصیب از زندگانی تهمتی دارم

 

حزین لاهیجیمژه بر هم نزدم آینه سان در همه عمر


مژه بر هم نزدم آینه‌سان در همه عمر

بس که در دیده‌ی من شوق تماشای تو بود

 

حزین لاهیجیای مست ناز طعن اسیری به ما مزن


ای مست ناز طعن اسیری به ما مزن

از خویش غافلی که نگشتی شکار خویش

 

حزین لاهیجینه هر که یک دو سه مصرع به یکدگر بندد


نه هر که یک دو سه مصرع به یکدگر بندد

رموز معنی و درد سخنوری داند

 

حزین لاهیجیپروانه را در آتش سوزان چه زندگی است


پروانه را در آتش سوزان چه زندگی است

وصل تو چون مصیبت هجران به ما نساخت

 

حزین لاهیجیخوش دوزخ نقدی است حزین آتش خجلت


خوش دوزخ نقدی است حزین، آتش خجلت

گیرم که به روی تو نیارند گنه را

 

حزین لاهیجیمرغی که شکستی پر و بالش به اسیری


مرغی که شکستی پر و بالش به اسیری

خواه از قفس آزاد کنش خواه نگه دار

 

حزین لاهیجیمی کند دل در خم زلف تو زاری بیشتر


می‌کند دل در خم زلف تو زاری بیشتر

شب چو شد، بیمار دارد بی‌قراری بیشتر

 

حزین لاهیجیجان می طلبد از من شوریده خیالت


جان می‌طلبد از من شوریده خیالت

ویرانه ندیدیم گدا داشته باشد

 

حزین لاهیجیهمچون صدف به سینه هر نکته را بپرور


همچون صدف به سینه هر نکته را بپرور

گوهر نگشته حیف است حرف از دهن برآید

 

حزین لاهیجیما چون ز خرابات جهان پاک برآییم ؟


ما چون ز خرابات جهان پاک برآییم ؟

آلوده برون رفت ز جنت پدر ما

 

حزین لاهیجی