لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه لازم است که با غیر مهربان باشی


چه لازم است که با غیر مهربان باشی

که صد هزار خیال خطا کند عاشق

 

حزنی اصفهانیغمی کز مرگ دشمن دارم این است


غمی کز مرگ دشمن دارم این است

که ترسم در غم او مرده باشد

 

حزنی اصفهانیهزار لطف اگر هر زمان کنی با من


هزار لطف اگر هر زمان کنی با من

نظر به هر که کنی، چشم من بر آن باشد

 

حزنی اصفهانی