لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از دست غیبت تو شکایت نمی کنم


از دست غیبت تو شکایت نمی‌کنم

تا نیست غیبتی، نبود لذت حضور

 

حافظگر چه می گفت که زارت بکشم می دیدم


گر چه می‌گفت که زارت بکشم، می‌دیدم

که نهانش نظری با من دل سوخته بود

 

حافظبنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است


بنده‌ی پیر خراباتم که لطفش دائم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 

حافظلاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ


لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ

عشق بازانی چنین، مستحق هجرانند

 

حافظناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست


ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد

 

حافظمگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار


مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ور نه مستوری و مستی همه کس نتواند

 

حافظجام می و خون دل هر یک به کسی دادند


جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره‌ی قسمت اوضاع چنین باشد

 

حافظباغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

 

حافظای دل ریش مرا با لب تو حق نمک


ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

حق نگه دار که من می‌روم الله معک

 

حافظ